RODO

Regulamin powierzania danych osobowych

01 listopada 2020 roku

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu świadczenia drogą elektroniczną usługi QR E-menu (zwanej dalej „Usługą”) na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Administratorem”) przez Usługodawcę –
Czerwony Stoliczek spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (ul. Cieszyńska 2/4; 41-800 Zabrze), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000864046, o kapitale zakładowym 5000,00 złotych wniesionym w całości, posiadającą NIP 6482800942, REGON 387248384 (zwaną dalej „Procesorem”), i ma zastosowanie wtedy, gdy Administrator za pośrednictwem Usługi QR
E-menu zbiera lub przetwarza dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenie 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwane dalej „RODO”).

 
1.2. Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w rozumieniu art. 28 RODO w zakresie wynikającym z Regulaminu Głównego. W szczególności chodzi o zbierane przez Administratora, a przechowywane przez Procesora w systemie CRM dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Administratora.

 
1.3. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Ustawie i wydanych na jej podstawie odpowiednich aktach wykonawczych. Powierzone Procesorowi na podstawie Regulaminu dane osobowe będą przetwarzane na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w niniejszej Umowie Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie poza określonym w Umowie Głównej.

2. Oświadczenie stron

2.1. Strony zgodnie oświadczają, że Administratorem danych  osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO powierzonych do  przetwarzania Procesorowi na podstawie niniejszego Regulaminu  jest Administrator danych. 

2.2. Administrator danych oświadcza, że powierzone Procesorowi  do przetwarzania dane osobowe gromadzi zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa. 

2.3. Procesor oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami  technicznymi i organizacyjnymi, wiedzą i wykwalifikowanym  personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszego  Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych i  zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami prawa oraz  ochronę praw osób, których dane dotyczą. Procesor zapewnia  wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków  technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało  wymogi RODO. 

2.4. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na  udokumentowane polecenie Administratora.

3. Zakres powierzenia danych

3.1. Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych  osobowych obejmuje: następujące dane osobowe klientów  korzystających lub zamierzających korzystać z usług świadczonych  przez Administratora danych: 

  1. nazwisko i imię;
  2. adresy poczty elektronicznej;
  3. numer telefonu.

3.2. Ponadto Administrator powierza Procesorowi dane osobowe  klientów i potencjalnych klientów Administratora. 

3.3. Powierzenie, o którym mowa w niniejszej Umowie, obejmuje  przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Procesora  następujących czynności: 

  1. przechowywanie danych osobowych w systemach CRM  zintegrowanych z Usługą QR-Emenu, o której mowa w Umowie  Głównej;
  2. wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych.

Dane osobowe będą zatem: zbierane, organizowane, utrwalane,  porządkowane, przechowywane, opracowywane, przesyłane,  udostępniane, usuwane lub niszczone. 

3.4. Procesor jest uprawniony do przetwarzania powierzonych  przez Administratora danych osobowych wyłącznie w zakresie i w  celu związanym z realizacją niniejszego Regulaminu i Regulaminu  Głównego. Zmiana celu lub zakresu przetwarzanych danych wymaga  zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Obowiązki stron

4.1. Przy przetwarzaniu danych osobowych związanych z wykonaniem  niniejszego Regulaminu Procesor zobowiązany jest przestrzegać  obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych  osobowych oraz stosować się do poleceń Administratora  dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych  oraz dotyczących zabezpieczenia danych osobowych. 

4.2. Procesor zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie  niezbędnym dla realizacji czynności opisanych w pkt 3.4  niniejszego Regulaminu. Procesor przyjmuje do wiadomości, że  przetwarzanie przez niego danych osobowych w szerszym zakresie  lub dla realizacji innych celów, przy braku dysponowania  odpowiednią podstawą prawną, będzie stanowiło naruszenie Umowy  PDO oraz przepisów prawa i może stanowić podstawę do  wypowiedzenia lub nieprzedłużenia Umowy o współpracy.

4.3. Procesor oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami  technicznymi i organizacyjnymi zabezpieczającymi dane osobowe  przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez  osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów  prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuzasadnioną  modyfikacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.4. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Procesor  musi podjąć Środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa  w art. 32 RODO, a w szczególności: uwzględniając stan wiedzy  technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i  cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób  fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze  zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i  organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych  osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający  temu ryzyku. 

4.5. Procesor jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie  dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do baz  danych oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się  je za pomocą urządzeń transmisji danych. 

4.6. Wszelkie informacje poufne i dokumenty zawierające dane  osobowe przekazywane drogą elektroniczną oraz kanał komunikacji  powinny być zabezpieczone z zastosowaniem środków ochrony  kryptograficznej. 

4.7. W przypadku przetwarzania danych za pomocą systemu  informatycznego, do jego obsługi oraz urządzeń wchodzących w  jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych,  dopuszczone mogą być jedynie osoby upoważnione do tego imiennie  i przeszkolone przez Procesora. 

4.8. Procesor zobowiązany jest do prowadzenia listy osób  fizycznych zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych  (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) w związku z  wykonywaniem Umowy PDO. 

4.9. Procesor na każde żądanie Administratora zobowiązany jest  niezwłocznie przedstawić Administratorowi listę osób  zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych (bez względu  na podstawę prawną zatrudnienia). 

4.10. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych  osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po  rozwiązaniu Umowy o współpracy, oraz zobowiązuje się zapewnić,  aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania  powierzonych danych, o których mowa w ust. 8 powyżej, zobowiązali  się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich  zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy PDO.

4.11. Procesor będzie przetwarzał powierzone dane w swojej  siedzibie oraz w zdalnych lokalizacjach u podprocesorów  powierzenia także poza terenem Europejskiego Obszaru  Gospodarczego. 

4.12. W przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych  wobec Procesora i/lub Administratora danych związanych z  naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych Strony  zobowiązują się współpracować w celu podjęcia stosownych kroków  prawnych zmierzających w szczególności do oddalenia bądź  odrzucenia przez właściwy sąd roszczeń osoby trzeciej,  wniesienia środka odwoławczego lub zawarcia ugody, a także  innych działań prawnych.

5. Odpowiedzialność

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad  przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie,  Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych, i poniesienia w  związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody Strona  winna naruszenia jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej  przez drugą stronę, przy czym Strony ograniczają  odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej („damnum emergens”)  i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści („lucrum  cessans”).

6. Czas obowiązywania

Niniejszy regulamin zostaje zawarty na czas obowiązywania Regulaminu świadczenia Usługi QR E-MENU. 

Strony dopuszczają możliwość zmiany bądź wcześniejszego rozwiązania niniejszego Regulaminu za porozumieniem Stron. 

W wypadku wygaśnięcia niniejszego Regulaminu Procesor  zobowiązuje się do umożliwienia skopiowania wszelkich  powierzonych przez Administratora danych, a następnie do  usunięcia powierzonych danych w nieprzekraczalnym terminie 14  dni od wygaśnięcia Regulaminu, jednakże nie wcześniej niż przed  skopiowaniem danych przez Administratora, chyba że ten wcześniej  na piśmie zrzekł się możliwości wykonania kopii.