Terms and Conditions

Regulamin świadczenia usług serwisu spółki Czerwony Stoliczek SP. Z O.O

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy Regulamin definiuje zasady świadczenia drogą  elektroniczną usługi QR E-menu (zwanej dalej „Usługą”) na rzecz  osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych  posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej  „Klientami”) przez Usługodawcę – Spółkę Czerwony Stoliczek  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu 

(ul. Cieszyńska 2/4; 41-800 Zabrze) zarejestrowaną przez Sąd  Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod nr KRS:  0000864046, o kapitale zakładowym 5000,00 złotych wniesionym  w całości, posiadającą NIP 6482800942, REGON 387248384. 

1.2. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Klienta do  skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z poniższym  Regulaminem oraz zaakceptowanie go w całości. W momencie  akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą  a Klientem o świadczenie usługi QR E-menu drogą elektroniczną. 

1.3. Usługa QR E-menu dostępna jest w wariancie prowizyjnym  wyszczególnionym w zawartej pomiędzy stronami Umowie. Usługa QR  E-menu może być świadczona według indywidualnych ustaleń między  Usługodawcą a Klientem zgodnymi z pisemną Umową.  

2. Usługi

Usługodawca zobowiązuje się, by drogą elektroniczną świadczyć na  rzecz Klienta pakiet usług wymienionych poniżej, zwanych łącznie  w niniejszym Regulaminie Usługą lub Usługą QR E-menu. Usługa QR  E-menu jest odpłatna. Usługa w szczególności dotyczy: 
 1. przygotowania przez Usługodawcę dedykowanego rozwiązania informatycznego, polegającego na udostępnieniu spersonalizowanego kodu QR znajdującego się na stoliku lub miejscu do tego wyznaczonym w restauracji Klienta, gdzie możliwe będzie jego zeskanowanie. Dokonanie tej czynności zainicjuje proces otwarcia się menu danej restauracji, w którym to możliwe będzie złożenie zamówienia. Treść złożonego zamówienia przez zamawiającego pojawi się automatycznie w dedykowanym do tego urządzeniu/tablecie znajdującym się w restauracji;
 2. powiadomienia SMS; 
 3. informacji o klientach; 
 4.  statystyk i raportów; 
 5.  automatycznych opinii Użytkownika; 
 6. CRM;
 7. generatora kodów QR. 
Zakres wymienionych powyżej usług jest stały, co nie wyłącza  rozszerzania Usługi o inne funkcje. Usługodawca oświadcza, że  świadczy Usługę poprzez aplikacjęQR E-menu znajdującą się w  chmurze i zabezpieczoną zgodnie z wszelkimi standardami  telekomunikacyjnymi. Aplikacja oraz wszystkie przechowywane w  niej dane są zabezpieczone 256-bitowym protokołem SSL.

3. Wymagania techniczne

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dać możliwość  Klientowi do skorzystania z Usługi za pomocą wszystkich  przeglądarek internetowych, na różnego rodzaju urządzeniach,  przy użyciu wszystkich systemów operacyjnych. W momencie  zaakceptowania niniejszego Regulaminu gwarantuje poprawne  działanie Usługi w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera,  Safari, Internet Explorer. 

Usługodawca informuje także, że aby Usługi działały poprawnie,  konieczne są co najmniej: 

– jedno aktywne konto e-mail; 
– jeden aktywny numer telefoniczny.

Może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi plików  „cookies” i obsługi JavaScript w zależności od modelu i rodzaju  telefonu oraz systemu operacyjnego. 

 

 

4. Korzystanie z usług

Po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz po podpisaniu umowy Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi na jego rzecz, a co za tym idzie – stworzy dla Klienta indywidualne Konto w systemie. Po aktywowaniu Konta przez Klienta może on korzystać z Usługi. Zobowiązuje się także do:
 1. Wykorzystywania Usługi zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami, które wynikają z postanowień Polityki Prywatności oraz Regulaminu;
 2. Zaktualizowania wszystkich danych, które są konieczne w celu odpowiedniego wykonywania Usługi, w momencie ich zmiany, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia zmian;
 3. Przestrzegania przepisów prawnych dotyczących zwłaszcza świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dotyczących ochrony danych osobowych;
 4. Zachowania w tajemnicy wszelkich danych, które umożliwiają logowanie Klienta na swoje Konto.
Ponadto Klient zgadza się: 
 1. Na otrzymywanie faktur VAT wystawianych i przesyłanych  przez Usługodawcę drogą elektroniczną, na adres e-mail,  który został podany w § 2 ust. 5 Umowy o świadczenie usług  QR E-menu;
 2. Na otrzymywanie wiadomości od Usługodawcy na adres e-mail  oraz numer telefonu podane podczas rejestracji, które  dotyczą utrudnień, zmian lub przerw technicznych związanych  z Usługą,
 3. Aby Usługodawca prezentował nazwę Klienta, jego firmę bądź jej logo w materiałach marketingowych, szczególnie w opracowaniach dotyczących studium przypadku (tzw. case study), a także oświadcza, że Usługę wykorzystuje bezpośrednio w celach związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. Płatności

5.1. Usługi świadczone są niezwłocznie po zawarciu umowy  pomiędzy Stronami.  

5.2. Opłaty mogą być dokonane przelewem bankowym, kartą  kredytową, kartą debetową oraz innymi zleceniami płatniczymi  wykonywanymi poprzez instytucje płatnicze lub instytucje  pieniądza elektronicznego, które działają zgodnie z Ustawą z 19  sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Usługodawca zobowiązuje  się, by udostępnić tzw. szybkie płatności za pośrednictwem  strony czerwonystoliczek.eu. 

5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  Cenniku. Klient będzie powiadomiony o planowanych zmianach z 60  dniowym wyprzedzeniem. 

5.4. Płatności za zamówione Usługi, które zostały już wykonane,  nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków określonych  przepisami prawa lub wyraźnie wskazanych w niniejszym  Regulaminie. 

5.5. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest na  koniec miesiąca. 

6. Treści

Odpowiedzialność za różnego rodzaju informacje, dane i inne  materiały, a także bazy danych lub informacje zgromadzone w  systemach CRM, tworzonych, przechowywanych lub przesyłanych  poprzez Usługę (Treść), spoczywa na Kliencie. Odpowiedzialność  ta dotyczy również Treści związanych z linkami do stron  internetowych oraz zasobów bądź innych usług, którymi Klient  zarządza.

Usługodawca nie rości sobie żadnych praw do Treści i zakłada, że  prawa dotyczące Treści przysługują wyłącznie Klientowi. 

Jeżeli Klient wyśle lub udostępni w jakikolwiek sposób Treści  należące do osób trzecich, obowiązany jest, niezależnie od  obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, spełnić  warunki dotyczące świadczenia usługi, warunki licencyjne lub  regulaminy określone przez te podmioty. 

Usługodawca daje możliwość wyeksportowania Treści z własnych  serwerów na nośniki danych Klienta (np. dysk twardy). W związku  z tym Klient przyjmuje, że odpowiedzialność Usługodawcy związana  z ochroną poufności i integralności Treści dotyczy wyłącznie  Treści będących na serwerach Usługodawcy i tylko wtedy, gdy tam  się znajdowały. 

7. Niedozwolone praktyki

Wszelkie naruszenia przez Klienta przepisów powszechnie  obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu bądź  Polityki Prywatności, a także łamanie zasad współżycia  społecznego i dobrych obyczajów podczas użytkowania Usługi są  niedozwolone i mogą doprowadzić do wypowiedzenia przez  Usługodawcę Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i  zaprzestania świadczenia usługi. Mowa tu o zawinionych  naruszeniach, a także o naruszeniach wynikających z niedbalstwa  albo niezachowania należytej staranności. 

Klient w czasie korzystania z Usług nie może również naruszać  żadnych praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich, praw  własności przemysłowej lub dóbr osobistych. Konsekwencją tego  może być wypowiedzenie przez Usługodawcę Regulaminu ze skutkiem  natychmiastowym i usunięcie Konta Klienta. Mowa tu o zawinionych  naruszeniach, a także o naruszeniach wynikających z niedbalstwa  albo niezachowania należytej staranności. 

Usługodawca nie sprawdza ani nie kontroluje działań Klienta  podczas korzystania z Usługi. W sytuacji, kiedy dochodzi do  podejrzenia lub zdobycia informacji o prowadzeniu przez Klienta  niedozwolonych praktyk (w rozumieniu niniejszego punktu),  Usługodawca jednak zastrzega sobie prawo do zablokowania całości  lub części Usługi według własnego uznania. Jeżeli naruszenia, do  których doszło, są znaczące lub powtarzają się, Usługodawca ma  prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konta Klienta. 

8. Obsługa klienta i reklamacje

Klient może kontaktować się z właściwymi dla niego osobistymi  doradcami, w tym jednym, który dostępny będzie w godzinach pracy  spółki, tj. od 8:00-16:00 poprzez pocztę e-mail lub  telefonicznie, nie licząc dni ustawowo uznanych zgodnie z polskim prawem za wolne od pracy. W przypadku zaistnienia  problemu z działaniem Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej odpowiedzi na skierowane zapytanie. 

Klient, który chciałby złożyć reklamację dotyczącą Usługi,  powinien podać w zgłoszeniu przynajmniej nazwę swojego Konta i  dokładny opis usterki utrudniającej lub uniemożliwiającej  korzystanie z Usługi. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w ciągu 7 dni  roboczych od dnia jej złożenia. W przypadku niewystarczającego  opisu wady Usługodawca może żądać informacji precyzujących  reklamację. Wtedy wyżej wymieniony termin zacznie biec od dnia  pełnego i precyzyjnego zgłoszenia reklamacji. 

Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy we wskazanym terminie  uważa się za uznanie reklamacji. 

W związku z uznaną reklamacją Usługodawca może zwrócić część  miesięcznej opłaty za korzystanie z Usługi lub obniżyć opłaty w  następnych miesiącach, proporcjonalnie do czasu, w jakim  korzystanie z Usługi było utrudnione bądź niemożliwe. 

9.Rozwiązanie regulaminu

Umowę o świadczenie Usługi QR E-menu zawarto na czas  nieoznaczony. 

Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi  (umowne prawo odstąpienia od Regulaminu), nie powoduje to jednak  obowiązku ewentualnego zwrotu przez Usługodawcę zapłaconej  opłaty w żadnej części. W pozostałym zakresie Strony powinny  zwrócić sobie to, co świadczyły. W szczególności Usługodawca  jest zobowiązany do umożliwienia Klientowi przeniesienia  wszelkich utworzonych i przechowywanych Treści oraz baz danych. 

W celu złożenia rezygnacji z Usługi Klient powinien zlikwidować  Konto poprzez kontakt z osobistym doradcą. W takiej sytuacji  Usługodawca likwiduje Konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia  zgłoszenia likwidacji. 

Usługodawca ma prawo, aby wypowiedzieć Klientowi Umowę ze  skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez określania  przyczyny oraz bez żadnych terminów wypowiedzenia. W takim  przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Usługodawca  zwraca Klientowi część opłaty. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem  natychmiastowym Regulaminu, zablokowania Usługi częściowo lub w  całości oraz do odmowy świadczenia Usług Klientowi w przyszłości  w przypadku, gdy Klient rażąco narusza któreś z postanowień  Regulaminu.

Zakończenie Regulaminu nie jest równoznaczne ze zwolnieniem  Klienta z obowiązku zapłaty wymagalnych już wierzytelności oraz  opłat, które naliczone zostaną za korzystanie z Usługi do momentu  wygaśnięcia niniejszego Regulaminu.

10. Polityka prywatności i dane osobowe

Dane osobowe zostają przetworzone przez Usługodawcę według zasad  określonych w Polityce Prywatności oraz Regulaminie powierzenia danych osobowych.

11. Dostępność

11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w Usłudze,  także do jej aktualizowania oraz do zmodyfikowania lub wymiany  sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego podczas świadczenia  Usługi, o ile nie będzie to negatywnie wpływać na świadczenie  tejże Usługi. 

11.2. Jeśli przerwy w świadczeniu Usługi są  spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, takimi jak  awarie sprzętowe, Usługodawca w miarę możliwości informuje o tym  Klientów i dąży do usunięcia awarii w jak najkrótszym czasie.  Taka przerwa nie jest podstawą do reklamacji Usługi. 

11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w  świadczeniu Usługi. Usługodawca podejmie wszelkie starania, by  informować Klienta o przerwach technicznych, które mogą trwać  dłużej niż 24 godziny, z odpowiednim wyprzedzeniem. Konieczna  przerwa techniczna zaplanowana będzie tak, żeby  zmniejszyć wszystkie niedogodności odczuwane przez Klienta.

12. Własność intelektualna

12.1. Usługodawca jest posiadaczem wszelkich praw do dóbr  niematerialnych związanych ze świadczeniem Usługi QR E-menu oraz  pojawiających się na stronie www.czerwonystoliczek.eu (w  szczególności prawa autorskiego do utworów takich jak:  oprogramowanie, grafika, ikony przycisków, teksty, obrazy, znaki  towarowe, klipy wideo). 

12.2. Klient nie ma prawa do wykorzystywania w jakikolwiek sposób  całości bądź części praw do dóbr niematerialnych związanych z  utworami, znakami towarowymi oraz oznaczeniami należącymi do  Spółki Czerwony Stoliczek, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich  wykorzystanie wynika ze specyfiki Usługi, np. oznaczania  widżetów tekstem „powered by Czerwony Stoliczek” lub komunikacji  w mediach

13. Odpowiedzialność

13.1. Klient przyjmuje, że Usługodawca oferuje Usługę „w stanie  takim, w jakim się znajduje” (tzw. as is), bez występowania  gwarancji, dorozumianych oraz wyraźnych. 

13.2. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz ze  stron WWW ponosi Klient. 

13.3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za poniesione szkody  (szczególnie za utratę danych przez Klienta), wywołane przez:

  1. sytuacje losowe, siłę wyższą;
  2. ingerencje osób trzecich (w tym również Klientów),  zwłaszcza przez korzystające z Konta osoby, które zdobyły  dane umożliwiające logowanie do Konta z woli Klienta lub w  sposób niezależny od Usługodawcy;
  3. wadliwe działanie innych systemów lub czynników  zewnętrznych (np. sieci telekomunikacyjnych), o ile wady są niezależne od Usługodawcy;
  4. nieprzestrzeganie zaakceptowanych przez Klienta postanowień Regulaminu;
  5. błędne lub niezgodne ze stanem faktycznym dane Klienta  przedstawione przy rejestracji.

  13.4. Działanie siły wyższej to zdarzenie zewnętrzne,  nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia, będące Siłą Wyższą.  Przykładami mogą być zwłaszcza takie okoliczności, jak: wojna,  klęska żywiołowa, strajk, awaria, atak DDoS lub inne zakłócenia  funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej i infrastruktury  teleinformatycznej, a także nadzwyczajne rządowe i  administracyjne działania oraz działania podmiotów mających  wpływ na świadczenie usług przez Usługodawca, a których  działania są niezależne od Stron. 

  13.5. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody (pośrednie lub  bezpośrednie) wynikające z utraty plików i danych osobowych  Klienta, które przechowywane są na serwerach Usługodawcy.


  13.6. Usługodawca nie odpowiada za pośrednie, niezależne od  niego szkody (szczególnie np. straty z tytułu zysku, przychodu,  odsetek i pozostałych straconych korzyści), wykluczając  przypadki zawinionego lub rażąco niedbałego działania lub  zaniechania.
  13.7. Odpowiedzialność Usługodawcy, niezależnie od liczby i  podstawy roszczeń Klienta bądź osób trzecich, ogranicza się do  łącznej kwoty wpłaconej przez Klienta w ramach zapłaty za Usługę  podczas jednego miesiąca, który bezpośrednio poprzedza datę  zgłoszenia roszczeń wobec Usługodawcy. Akceptując niniejszy regulamin, Klient decyduje się zwolnić Usługodawcę z  odpowiedzialności finansowej przekraczającej wyżej wskazany  limit.<

13.1. Klient przyjmuje, że Usługodawca oferuje Usługę „w stanie  takim, w jakim się znajduje” (tzw. as is), bez występowania  gwarancji, dorozumianych oraz wyraźnych. 
 
13.2. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz ze  stron WWW ponosi Klient. 
 
13.3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za poniesione szkody  (szczególnie za utratę danych przez Klienta), wywołane przez:

13.4. Działanie siły wyższej to zdarzenie zewnętrzne,  nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia, będące Siłą Wyższą.  Przykładami mogą być zwłaszcza takie okoliczności, jak: wojna,  klęska żywiołowa, strajk, awaria, atak DDoS lub inne zakłócenia  funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej i infrastruktury  teleinformatycznej, a także nadzwyczajne rządowe i  administracyjne działania oraz działania podmiotów mających  wpływ na świadczenie usług przez Usługodawca, a których  działania są niezależne od Stron.

13.5. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody (pośrednie lub  bezpośrednie) wynikające z utraty plików i danych osobowych  Klienta, które przechowywane są na serwerach Usługodawcy.

13.6. Usługodawca nie odpowiada za pośrednie, niezależne od  niego szkody (szczególnie np. straty z tytułu zysku, przychodu,  odsetek i pozostałych straconych korzyści), wykluczając  przypadki zawinionego lub rażąco niedbałego działania lub  zaniechania.
13.7. Odpowiedzialność Usługodawcy, niezależnie od liczby i  podstawy roszczeń Klienta bądź osób trzecich, ogranicza się do  łącznej kwoty wpłaconej przez Klienta w ramach zapłaty za Usługę  podczas jednego miesiąca, który bezpośrednio poprzedza datę  zgłoszenia roszczeń wobec Usługodawcy. Akceptując niniejszy regulamin, Klient decyduje się zwolnić Usługodawcę z  odpowiedzialności finansowej przekraczającej wyżej wskazany  limit.

14. Postanowanienia końcowe

14.1. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o wszystkich zmianach w Regulaminie w okresie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem planowanych zmian poprzez wiadomość email.
14.2. Usługodawca powiadamia Klienta o zmianach, zamieszczając stosowną informację oraz aktualizując Regulamin widniejący w Koncie Klienta, a także na stronie www.czerwonystoliczek.eu
14.3. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dokonaniem zmian w Regulaminie są regulowane przez postanowienia Regulaminu wtedy obowiązującego.
14.4. Wymieniane między stronami oświadczeń, w ramach korzystania z Usługi, odbywa się w formie elektronicznej:
– w przypadku Usługodawcy – na wpisany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail; – w przypadku Klienta – na podany adres Działu Obsługi Klienta.
14.5. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, o ile nie istnieją żadne wymagalne wierzytelności Usługodawcy wobec Klienta, a osoba, na którą mają zostać przeniesione prawa, nie jest postawiona w stan likwidacji ani upadłości, i o ile zgodę wyrazi Usługodawca. Zgoda taka może być wydana poprzez wiadomość e-mail.
14.6. W sprawach nieporuszonych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące powszechnie przepisy polskiego prawa. Wszystkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od 01 listopada 2020 roku.